Kuluttajansuoja 1.

Kuluttajansuoja – mitä se on?

Kulutusyhteiskuntamme perustuu nimensä mukaisesti kuluttamiseen. Yksityishenkilöiden tarpeet ovat kasvaneet varsinkin 2000-luvulla voimakkaasti, ja näihin ovat myös markkinat vastanneet. Nykypäivänä on kuluttajien tarjolla mittaamaton määrä erilaisia hyödykkeitä ja palveluita. Tarjonnan määrä on loputon ja nettishoppailun myötä, on mahdollista tilata tuotteita toiselta puolelta maapalloa silmänräpäyksessä. Kuluttajilla voikin tämän vuoksi olla haasteita saada aina riittävää tietoa myyjästä, ja kuluttajat kohtaavat kaikenlaisia ongelmia aina tuotteen laadusta markkinointiin. Kuluttajansuoja on tärkeä osa yhteiskuntaa.

Kuluttajansuoja ja EU

Edellä mainitun vuoksi on EU-tasolla katsottu tärkeäksi, että kuluttajat saavat myös riittävää suojaa. Ilman kuluttajansuojaa olisi ’’pienillä’’ yksityishenkilöillä täysin epäreilu asetelma suuria elinkeinonharjoittajia vastaan, joilla lakimiesarmeija on käytettävissä siltä istumalta. Kuluttajien onneksi kuluttajiensuojan sääntely onkin valtaosaltaan pakottavaa lainsäädäntöä. Pakottavuudella siis tarkoitetaan sitä, että säännösten vastainen toiminta, esim. tietynlaisten sopimusehtojen sisällyttäminen sopimukseen, on suoraan mitätöntä.

Kuluttajansuoja säädäntö tulee EU-tasolta ja jäsenmaiden on täytettävä EU-sääntelyn vaatimukset omassa kansallisessa lainsäädännössään. Kuluttajansuojalaki https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038  säädettiin voimaan Suomessa jo 1978, mutta ajan kuluessa myös kaupankäynti on kehittynyt ja näin ollen on lakia täytynyt ’’päivittää’’ useaan otteeseen, ja näin ollen on säännösten määrä noussut alkuperäisestä paljon. Vaikka jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö onkin maallikolle usein raskasta seurattavaa – voi kuluttaja silti huokaista helpotukselta siltä osin, että muissa maissa esim. Ruotsissa pätevät hyvin pitkälle samat säännöt. Vaikka kuluttajansuojalain säännökset vaikuttavatkin helpolta luettavalta verrattavana moneen muuhun lakiin, sisältää laki silti paljon säännöksiä, joiden ymmärtämiseksi on myös tunnettava esim. siihen liittyvää oikeuskäytäntöä. Kuluttajansuojalain toteutumista Suomessa valvoo kuluttaja-asiamies.

Mitä kuluttajansuojalaki koskee?

Kuluttajansuojalaki koskee lain ensimmäisen luvun 1 §:n mukaan kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille. Oleellista on siis tiedostaa se, että jotta laki on sovellettava käsillä olevaan tapaukseen – on myyjän oltava ’’elinkeinonharjoittaja’’ ja ostajan puolestaan ’’kuluttaja’’. Kuluttajana pidetään siis lain 1 luvun 4 §:n mukaan luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Elinkeinonharjoittajana puolestaan pidetään 5 §:n mukaan luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi. Kaupanteon kohteena täytyy myös olla ’’kulutushyödyke’’, jolla tarkoitetaan lain ensimmäisen luvun 3 §:n mukaan tavaroita, palveluksia sekä muita hyödykkeitä ja etuuksia, joita tarjotaan luonnollisille henkilöille tai joita tällaiset henkilöt olennaisessa määrässä hankkivat yksityistä talouttaan varten. Kun edellä mainitut vaatimukset täyttyvät, lankeaa siis kuluttajansuoja automaattisesti tapauksen ylle, eikä kuluttajan tarvitse erikseen vaatia/muistuttaa elinkeinonharjoittajaa oikeuksistaan saadakseen suojansa. Edellä mainittu siis toimii lähtökohtana kuluttajansuojaa vaativiin tilanteisiin, mutta tarkempaa sääntelyä löytyy laista vielä paljon muista luvuista erilaisiin tapauksiin liittyen.

Virhe kuluttajasuojalain mukaan

Yleisestä virheestä säädetään kuluttajansuojalain 5 luvun 12 §:ssä. Lähtökohtana on, että tavaran tulee lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastata sitä, mitä voidaan katsoa sovituksi. Jos muuta ei voida katsoa sovituksi tavaran tulee soveltua siihen tarkoitukseen, johon sellaista tavaraa yleensä käytetään ja kestävyydeltään vastata sitä, mitä kuluttajalta yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Jos tavara ei vastaa pykälässä mainittuja vaatimuksia siinä on virhe.

Lakimies auttaa kuluttajansuojaongelmissa

Autokaupoissa syntyy isoja riitoja ja näissä on kuluttajansuojalainsäädäntö keskeisessä osassa, kun riitoja ratkaistaan.

Mikäli olet kokenut ongelmia kuluttajana, voit olla aina yhteydessä toimistoomme https://www.lakihelsinki.fi/yhteystiedot/ .

Kuluttajansuojalaki: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen 0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.