Hoidamme tehokkaasti tarvitsemanne toimenpiteet velkojen perinnässä. Velan perinnässä yksi tärkein tekijä on nopeus. Mitä nopeammin perintätoimet aloitetaan sitä suurempi on perinnän onnistumisen mahdollisuus.

Jotta velan perintä voidaan aloittaa, velan on täytynyt erääntyä. Normaalitilanteessa velka tai muu saatava perustuu laskuun, jossa on mainittu eräpäivä. Eräpäivää seuraavana päivänä velka on erääntynyt. Perintä jaetaan tavallisesti kahteen eri kategoriaan; vapaaehtoiseen ja oikeudelliseen perintään. Perinnästä aiheutuneet kulut maksaa velallinen, kun perintä tuottaa tulosta, jolloin velkoja ei joudu palvelusta maksamaan mitään.

Vapaaehtoinen perintä

Velan erääntymisen jälkeen velkoja lähettää 1. maksumuistutuksen. Tämän saa lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua alkuperäisen laskun eräpäivästä. Tässä perinnän vaiheessa myös kuluja alkaa syntymään velalliselle. Pääsääntöisesti velasta saa lähettää kaksi maksumuistutusta. Maksumuistutusten jälkeen velkoja tai www.velanperinta.fi lähettää velalliselle 1. maksuvaatimuksen. Mikäli tämäkään ei saa velallista reagoimaan, velkoja saa lähettää velalliselle 2. maksuvaatimuksen. Kaikista näistä perinnän vaiheista saa vaatia velallisesta perintäkuluja.

Yrityssaatavien suhteen vapaaehtoisen perinnän toimenpiteet ovat hieman erilaiset. Edellä mainitut yksityishenkilön velanperintäkeinot ovat käytössä, pääosin, myös yritysvelallisten kohdalla, näiden lisäksi yrityksille voidaan käyttää myös muita keinoja. Yksi keino on lähettää trattauhkainen maksukehotus. Tässä tapauksessa velallisyritystä tai -elinkeinonharjoittajaa vaaditaan määräajassa suorittamaan velkansa perintäkuluineen ja viivästyskorkoineen. Mikäli suoritusta ei velalliselta saada, maksun laiminlyönti ilmoitetaan luottotietorekisteriin ja häiriömerkintä on mahdollista toimittaa Kauppalehden sekä Taloussanomien protestilistalle julkaistavaksi.

Lisäksi on mahdollista toimittaa asiakkaalle konkurssiuhkainen maksukehotus. Tässä tapauksessa velallisyritystä uhataan konkurssimenettelyn aloittamisella, jos velkaa ei makseta. Konkurssiuhkainen maksukehotus on tehokas tapa saada velallinen suorittamaan velkansa.

Oikeudellinen perintä

Jos velallinen ei maksa velkaansa vapaaehtoisesti, velkojalla on oikeus viedä asia ulosottoon. Osa saatavista on suoraan ulosottokelpoisia (esimerkiksi verot ja vakuutusmaksut), mutta suurimpaan osaan saatavista tarvitaan käräjäoikeuden tuomio. Tuomion saamista varten velkojan tulee toimittaa käräjäoikeuteen haastehakemus. Haastehakemuksen laadintaan ja prosessin läpiviemiseen kannattaa ehdottomasti käyttää asiantuntijan apua. Prosessin saat helposti käyntiin ottamalla yhteyttä meihin. Kun asiasta on saatu tuomio, velkojan tulee toimittaa ulosottomiehelle täytäntöönpanohakemus, jotta ulosmittaustoimet voidaan aloittaa. Jos velallinen ei vapaaehtoisesti maksa velkaa, hänen tulojaan tai omaisuuttaan aletaan ulosmittaamaan.

Riitaisan saatavan oikeudenkäynti

Käräjäoikeus lähettää velalliselle velkojan tekemän haastehakemuksen ja haaste toimitetaan velalliselle tiedoksi yleensä postitse. Yleensä perintäasiat ovat riidattomia, mutta joissakin tapauksissa velallinen voi riitauttaa asia. Riitaisessa saatavassa oikeudenkäynti on usein pidempi ja merkittävästi kalliimpi. Hävitessään juttunsa, velallinen joutuu omien kulujensa lisäksi maksamaan myös velkojan oikeudenkäyntikulut. Riitaisan saatavan oikeudenkäynnissä suosittelemme käyttämään sivustomme asiantuntijaa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Oikeudellisen perinnän hoitaa aina lakimies.

Perintäkulut

Velkojan perimisestä aiheutuneet kulut koituvat velallisen maksettavaksi. Tämä on perusteltu siitä syystä, että velkoja kärsii taloudellista vahinkoa, koska hän ei saa velkasuoritustaan silloin, kun on sovittu tai lain mukaan velallisen on se maksettava.

Tarjoamme asiantuntijapalveluitamme kaikissa perinnän eri vaiheissa. Avustamme sekä yrityksiä että yksityisiä henkilöitä saataviensa perinnässä. Perintätoimenpiteet voivat kohdistua joko yritykseen tai yksityishenkilöön.