Sähköautojen suosion kasvu sekä EU:n ja Suomen ympäristötavoitteet luovat paineita myös lainsäädännölle. Kesällä 2018 uudistetussa energiatehokkuusdirektiivissä säädetään sähköautojen latauspistepakosta, ja direktiivi edellyttää asuinrakennuksissa, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, varautumaan latauspisteiden asentamiseen uudisrakentamisessa ja tietynlaisissa laajamittaisissa korjaushankkeissa. Direktiivissä varautumisella tarkoitetaan putkituksen toteuttamista siten, että myöhemmin olisi mahdollista jokaiseen pysäköintipaikkaan toteuttaa latauspiste tarvittavine kaapelointeineen. Hallituksen esityksessä (HE 23/2020 vp) ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä. Esityksen keskeinen muutos aikaisempaan on latauspistepakon ulottamisesta koskemaan kaikkia yli neljä autopaikkaa käsittäviä taloyhtiöitä. Näin ollen toisi uusi velvoite sääntelyn piiriin kaikki Suomen taloyhtiöt, joissa on viisi tai useampi autopaikka, eli siis jopa noin 30 000 taloyhtiötä lisää. Kiinteistöliitto on ilmaissut huolensa pienempiä taloyhtiöitä kohtaan, joille valmisteilla olevan latauspistepakon myötä aiheutuisi suuria kustannuksia. Lausuntokierroksen myötä saamansa palautteen vuoksi hallitus tosin karsi esityksestään pois asukkaille kaavaillun mahdollisuuden vaatia latauspisteen rakentamista sen jälkeen, kun taloyhtiö on toteuttanut pysäköintipaikkojen latauspistevalmiuden.

Asunto-osakeyhtiön avustus

Edellä mainittujen seikkojen vuoksi on päätetty myös avustaa taloyhtiöitä sähköautojen latauspisteiden rakentamisessa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää energia-avustuksia taloyhtiöille sähköautojen latauspisteiden edellyttämiin kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin. Avustuksiin on varattu vuodelle 2020 yhteensä 5,3 miljoona euroa. Pyrkimyksenä on edistää mahdollisuuksia kotitalouksien mahdollisuuksia valita ekologisempi sähkö- tai hybridiauto ja siten edistää myös sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaisesti. Avustus kattaa 45% toteutuneista kustannuksista, mutta kuitenkin enintään 90 000 euroon saakka. Edellytyksenä avustukselle tosin on, että taloyhtiö rakentaa vähintään viidelle latauspisteelle valmiuden. Avustettavia kustannuksiaovat:

  • tarvekartoitus
  • hankesuunnittelu, jos hanke toteutuu
  • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
  • sähköliittymän tyypin muutos
  • putkitukset ja kaapeloinnit
    • niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
  • latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.