Arvonlisävero

Mikä on ALV ja mitä sillä ajetaan takaa? ALV eli arvonlisävero on verotuksen muoto, jota monet meistä kuluttajista eivät ehkä tarkemmin ole koskaan miettineet, vaikka useimmat meistä sitä maksavat mahdollisesti jopa joka ikinen päivä. Yksinkertaistettuna arvonlisävero on siis kulutusvero, jota kuluttajat maksavat ostaessaan tavaroita tai palveluita. Kun yritys siis myy tavaraa tai palvelua, se lisää …

Arvonlisävero Lue lisää…

Oikeudenkäyntikulut sovintotapauksessa

Vaikka pääasia on ratkaistu sovinnolla, osapuolet voivat saattaa oikeudenkäyntikuluja koskevan kysymyksen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Menettelyn eri vaiheisiin vetoaminen ei estä oikeudenkäyntikuluja koskevan kysymyksen muutoksenhakua ja sen käsittelemistä. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevassa oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa ei ole säännöstä sen varalta, että asianosaiset ovat sopineet asian. Kun itse riitakysymys on ratkaistu sovinnolla, asiassa ei ole olemassa tuomioistuimen ratkaisua eikä …

Oikeudenkäyntikulut sovintotapauksessa Lue lisää…

Työntekijä vai osakas?

Tavanomainen kysymys on, mikä on henkilön oikeudellinen status, kun hän on samaan aikaan sekä työntekijä että yhtiön osakkeenomistaja. Lähtökohtaisesti tilanteessa tulee erottaa kaksi erilaista oikeussuhdetta, joista ensimmäinen on osakkeenomistajan oikeudet ja toinen on työntekijän ja työnantajan välinen työsuhde. Osakkeen omistaminen ei itsessään tarkoita, että henkilö olisi silloin työsuhteessa yhtiöön. Hän voi tehdä asioita yhtiön hyväksi­, …

Työntekijä vai osakas? Lue lisää…

Oikeuslähdeoppi rikosoikeudessa

Oikeuslähdeoppi on juridiikan ja juridisen argumentaation perusta. Sen tehtävä on antaa vastaus siihen, millaisia hierarkisia tai muita järjestyksiä normilähteiden välillä on. Se pitää sisällään myös lakimieskunnan näkemyksen siitä mistä aineksista hyvä oikeudellinen ratkaisu muodostuu. Lähtökohtaisesti oikeuslähteiden velvoittavuudesta käytetään jaottelua vahvasti velvoittaviin (laki ja maantapa), heikosti velvoittaviin (lain esityöt ja tuomioistuinratkaistu) ja sallittuihin oikeuslähteet (oikeustiede, yleiset …

Oikeuslähdeoppi rikosoikeudessa Lue lisää…

Rikoksesta epäillyn oikeus käyttää avustajaa

Länsimaisen ja Suomen oikeusjärjestelmän yksi kulmakivistä on oikeus käyttää avustajaa rikosasiassa. Rikoksesta epäillyn oikeus käyttääavustajaa alkaa heti esitutkinnasta ja kestää koko rikosprosessin ajan. Vaikka tämä on perusperiaate oikeusjärjestelmässä, on se melko tuoreasia, sillä oikeudesta on säädetty vasta 1989 lähtien. Toinen tärkeä asia rikoksesta epäillyn avustajan kohdalla on se, että epäilty saa valita itse kenet hän …

Rikoksesta epäillyn oikeus käyttää avustajaa Lue lisää…

Mikä on kauppa?

Kauppalaki ei sisällä kaupan määritelmää, mutta sillä tarkoitetaan sopimusta, jossa myyjä luovuttaa rahavastiketta vastaan omistusoikeuden ostajalle sopimuksessa määriteltyyn omaisuuteen. Sopia vois myös luovutuksesta, joka tapahtuu tulevaisuudessa. Jotta kyseessä on kauppa pitää siis tapahtua omistusoikeuden luovutus, jolloin esimerkiksi vuokra- ja leasingsopimukset eivät ole kauppoja, sillä niissä luovutetaan vain käyttöoikeus. Tietynlaista rajanveto ongelmaa on tilanteessa, jossa vuokrasopimuksen …

Mikä on kauppa? Lue lisää…

Asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan salassapitovelvollisuus

Asianajaja tai hänen apulaisensa ei saa luvattomasti ilmaista sellaista yksityisen tai perheen salaisuutta taikka liikesalaisuutta, josta hän tehtävässään on saanut tiedon. (Laki asianajajista 5c) Hallituksen esitys toteaa, että yksityinen tai perheen salaisuus voi olla lähes mitä tahansa yksityisen henkilön tai hänen perheensä taloutta, terveydentilaa, ihmissuhteita tai muuta sellaista asiaa koskeva seikka, joka ei ole yleisesti …

Asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan salassapitovelvollisuus Lue lisää…

Salassapito rikosasiassa

Rikosoikeudelliset prosessit ovat pääsäännön mukaan salaisia siihen saakka, kun syyte on tullut esille oikeudenistunnossa. Tietyt rikostyypit kuten seksuaalirikokset tai yrityssalaisuuksiin liittyvät asiat ovat salaisia, myös istunnon ajan ja tuomion jälkeenkin, jos tuomioistuimen määrää ne salaisiksi. Tämä salassapitovelvollisuus koskee kaikkia asiaan liittyviä henkilöitä eli asianosaisia sekä heidän asianajajiaan tai muita avustajia. Tämä salassapito perustuu suoraan lakiin. …

Salassapito rikosasiassa Lue lisää…

Irtaimen omaisuuden kauppa ja sopimusvapaus

Irtaimen omaisuuden kauppaa koskevilla lailla ja säännöksillä pyritään varmistamaan, että sopijapuolten tavoitteet toteutuvat. Ostajalle on tärkeää, että hän saa omistusoikeuden kaupan kohteeseen ja siten hän voi määrätä kohteesta haluamallaan tavalla. Tämä on ostajan kaupan toteutumisen kannalta pääseikka, mihin hänen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi ostajalle on tärkeää, että kaupan kohde on laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellainen …

Irtaimen omaisuuden kauppa ja sopimusvapaus Lue lisää…

Kysymys kameravalvonnasta

Kalle kysyi: Terve, Tiedustelisin onko minulla oikeus laittaa kamera kuvaamaan omia autoja parkkipaikalla? Asun rivitalossa ja olen huomannut epäilyttävää toimintaa autojeni ympärilla ja jälkiä autossakin on ilkivallasta. Nyt haluaisinkin mustaa valkoisella että voinko rauhassa kuvata omaa parkkialuettani ennalta ehkäistakseni ilkivaltaa/selvittää ilkivallan tekijä kuvaamastani materiaalista. Kiitos kysymyksestä! Riippuen hieman parkkipaikan sijainnista ja siitä millä kiinteistöllä se …

Kysymys kameravalvonnasta Lue lisää…