Takavarikko rikosasiassa – pakkokeinolaki

Pakkokeinolain (PKL) 6 luvun 1 §:n mukaan omaisuutta saadaan määrätä vakuustakavarikkoon sakon, rikokseen perustuvan vahingonkorvauksen tai hyvityksen taikka valtiolle menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen turvaamiseksi. Edellytyksenä vakuustakavarikon määräämiselle on, että omaisuus kuuluu henkilölle, jota on syytä epäillä rikoksesta tai joka voidaan rikoksen johdosta tuomita korvaamaan vahinko tai maksamaan hyvitystä taikka menettämään valtiolle rahamäärä, ja on olemassa …

Takavarikko rikosasiassa – pakkokeinolaki Lue lisää…

Ohjelman vahvistaminen

Saneerausohjelman vahvistamisedellytykset riippuvat ensinnäkin siitä, miten laajan kannatuksen ohjelmaehdotus saa velkojien keskuudessa ja täyttääkö ehdotus vastaan äänestäneiden velkojien asemanosalta laissa asetetut vähimmäisvaatimukset, toiseksi ehdotukseen sisältyvien ennakkoehtojen täyttymisestä ja kolmanneksi siitä, että ohjelman vahvistamiselle ei ole muita YSL:sta ilmeneviä esteitä. Velkojien suhtautumisen mukaan perustilanteet jakautuvat seuraaviin kolmeen vaihtoehtoon (YSL 49 §):• vahvistaminen kaikkien velkojien suostumuksella;• vahvistaminen …

Ohjelman vahvistaminen Lue lisää…

Perusteettoman edun palautus

Perusteettoman edun palautus instituutiona on tarkoitettu joustavaksi tavaksi ratkaista sellaisia kysymyksiä, joihin ei välttämättä sovellu muut velvoiteoikeudelliset vaatimukset kuten vahingonkorvausvaatimukset sekä sopimuksen perusteella esitettävät vaatimukset. Hyötymisen epäasianmukaisuutta saatetaan tarkastella tai tulla tarkastelleeksi jo niin sanottuja normaalisääntöjä (omistus, sopimus, vahingonkorvaus) sovellettaessa. Perusteettoman edun palautuskonstruktio jakaantuu kolmeen osaan: 1) edun syntyminen 2) edun perusteettomuus 3) hyötyminen toisen …

Perusteettoman edun palautus Lue lisää…

Yhteisomistuksen purku

Yhteisomistus ja sen purkaminen

Mikä on yhteisomistus? Yhteisomistussuhteesta on kyse silloin, kun kaksi tai useampi omistaa yhdessä esimerkiksi kiinteistön. Kiinteistön yhteisomistukseen saattaa liittyä ongelmia, jotka jokaisen olisi syytä tiedostaa. Nämä ongelmat liittyvät usein siihen, että kuka saa käyttää kiinteistöä minäkin ajankohtana, miten vuorot jaetaan tasapuolisesti sekä myös vastuuseen liittyen esim. korjauskustannuksiin. Yhteisomistussuhteita koskeva laki on nimeltään ’’laki eräistä yhteisomistussuhteista’’. …

Yhteisomistus ja sen purkaminen Lue lisää…

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus – eri perusteet

Vahingonkorvaustilanteissa on kyseessä joko sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu tai sopimuksenulkoinen vahingonkorvausvastuu. Sopimusperusteisissa vahingonkorvauksissa on yleensä tilanne, jossa ennen vahinkoa on solmittu sopimus osapuolten välille. Esimerkkinä yksinkertainen sopimus tavaran kaupasta, kun henkilö ostaa kirjan. Jos kirja on viallinen, sen ostaja voi vaatia korvausta kaupasta sopimusperusteisesti. Toinen esimerkki on työsopimus työntekijän ja työnantajan välillä. Jos työnantaja ei ole maksanut …

Vahingonkorvaus – eri perusteet Lue lisää…

Autokauppariita

Käytetyn auton virhe – myyjän vastuu

Koska myyjä on vastuussa virheestä? Käytettyjen autojen kauppa on käynyt kovalla vauhdilla viime aikoina, kun koronavirus on tehnyt julkisenliikenteen käytöstä monille vähemmän houkuttelevan vaihtoehdon. Käytettyä autoa ostaessa on kuitenkin syytä olla tarkkana, vaikka myyjänä toimisikin oikea autokauppa. Varsinkin käytetyissä autoissa ilmenevät viat ovat hyvin yleisiä, ja onkin hyvä olla kartalla niin ostajan, kuin myyjän vastuista. …

Käytetyn auton virhe – myyjän vastuu Lue lisää…

VÄLITYSSOPIMUKSEN RISKIT 1/2

Välityssopimuksiin liittyen on useita riskejä, jotka voivat realisoitua ennen kuin päästään itse välimiesmenettelyyn. On myös mahdollista, että menettelyn aikanakin tapahtuu jotain odottamatonta mikä aiheuttaa menettelyn loppumisen. Välimiesmenettelyyn ryhdyttäessä tulisi ymmärtää siihen sisältyvät riskit ja mahdollisuudet, jotta olisi hyvin perillä menettelyn etenemisestä ja mahdollisista erilaisista lopputuloksista. Välityssopimuksen pätemättömyys Välityssopimuksen pätemättömyydestä puhuttaessa on hyvä ymmärtää, että siihen …

VÄLITYSSOPIMUKSEN RISKIT 1/2 Lue lisää…

Yrityssaneerauslain tavoitteet – yrityssaneeraushakemus

Yrityssaneerauslailla on muutama keskeinen tavoite, jotka se pyrkii saavuttamaan yrityksensaneerauksessa. Keskeistä laissa on, että saneerausmenettelyn piiriin tulee yrityksen kaikki velkojat. Myös vakuusvelkojien oikeuksia rajoitettaisiin suunnitelmallisen saneerauksen mahdollistamiseksi. Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys voisi hakea tuomioistuimelta päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta. Edellytyksenä olisi, että velallinen ja ainakin kaksi merkittävää velkojaa yhdessä tekevät hakemuksen taikka että yritystä uhkaa maksukyvyttömyys tai …

Yrityssaneerauslain tavoitteet – yrityssaneeraushakemus Lue lisää…

Pesänselvittäjän ja pesänjakan esteellisyys

Perintökaaren (PK) 23 luvussa ei ole annettu erityisiä pesänjakajan esteellisyyttä koskevia määräyksiä. Tuomioistuimelle on jätetty laaja harkintavalta. Jos osakkaat ovat yksimielisiä jakajasta, esteellinenkin henkilö voidaan määrätä jakoa suorittamaan. Tällöin jakajana voi olla myös pesän osakas. Mikäli yksikin osakas vastustaa esteellisen henkilön määräämistä, PK 23:4.1:stä ja yleisistä jääviyssäännöksistä seuraa, ettei esteellistä henkilöä, esimerkiksi osakasta tai jonkun …

Pesänselvittäjän ja pesänjakan esteellisyys Lue lisää…

Turun hovioikeuden ratkaisu (THO:2015:2) koskien saneerausmenettelyn aloittamista

Pirkanmaan käräjäoikeus oli aiemmin antanut ratkaisunsa, että velallisyhtiön yrityssaneerausmenettelyä ei aloiteta. Turun hovioikeudesta haettiin muutosta päätöstä, joka alla olevat seikat huomioiden päätyi samaan lopputulemaan Pirkanmaan käräjäoikeuden kanssa koskien saneerausmenettelyn aloittamisesta. Asiassa valittajana toiminut velallisosakeyhtiö oli vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja yrityssaneerausmenettely yhtiössä aloitetaan. Yhtiön mukaan saneerausmenettelyn tarkoituksena on koko liiketoiminnan realisaatio. Realisaatiosaneeraus on yrityssaneerauksesta …

Turun hovioikeuden ratkaisu (THO:2015:2) koskien saneerausmenettelyn aloittamista Lue lisää…