Yrityssaneerauslain tavoitteet – yrityssaneeraushakemus

Yrityssaneerauslailla on muutama keskeinen tavoite, jotka se pyrkii saavuttamaan yrityksensaneerauksessa. Keskeistä laissa on, että saneerausmenettelyn piiriin tulee yrityksen kaikki velkojat. Myös vakuusvelkojien oikeuksia rajoitettaisiin suunnitelmallisen saneerauksen mahdollistamiseksi. Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys voisi hakea tuomioistuimelta päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta. Edellytyksenä olisi, että velallinen ja ainakin kaksi merkittävää velkojaa yhdessä tekevät hakemuksen taikka että yritystä uhkaa maksukyvyttömyys tai …

Yrityssaneerauslain tavoitteet – yrityssaneeraushakemus Lue lisää…

Turun hovioikeuden ratkaisu (THO:2015:2) koskien saneerausmenettelyn aloittamista

Pirkanmaan käräjäoikeus oli aiemmin antanut ratkaisunsa, että velallisyhtiön yrityssaneerausmenettelyä ei aloiteta. Turun hovioikeudesta haettiin muutosta päätöstä, joka alla olevat seikat huomioiden päätyi samaan lopputulemaan Pirkanmaan käräjäoikeuden kanssa koskien saneerausmenettelyn aloittamisesta. Asiassa valittajana toiminut velallisosakeyhtiö oli vaatinut, että käräjäoikeuden päätös kumotaan ja yrityssaneerausmenettely yhtiössä aloitetaan. Yhtiön mukaan saneerausmenettelyn tarkoituksena on koko liiketoiminnan realisaatio. Realisaatiosaneeraus on yrityssaneerauksesta …

Turun hovioikeuden ratkaisu (THO:2015:2) koskien saneerausmenettelyn aloittamista Lue lisää…

Yrityssaneerauksen esteistä

YSL 7.1 §:ssä tarkoitettujen esteperusteiden huomioon ottaminen edellyttää asianosaisen (käytännössä velkojan) väitettä. Tämä seuraa dispositiivisissa asioissa noudatettavista yleisistä prosessuaalisista säännöistä. Esteperusteet ovat sellaisia vastatosiseikkoja, jotka kuuluvat hakemuksen johdosta kuultavien asianosaisten väittämistaakan piiriin. Toinen kysymys on se, miten konkreettinen ja yksilöity väitteen on oltava tullakseen huomioon otetuksi. Koska saneerausasian käsittely perustuu ensisijaisesti kirjallisiin lausumiin eikä tuomioistuimella …

Yrityssaneerauksen esteistä Lue lisää…

Yrityssaneerauksen edellytykset

Saneerausmenettelyn ja siihen liittyvien oikeusvaikutusten alkaminen on sidottu tuomioistuimen päätökseen, jota edeltää hakemuksen tutkinta asianosaisten kuulemisen perusteella siinä tarkoituksessa, että menettelyn piiristä voitaisiin jo ensivaiheessa karsia pois sellaiset tapaukset. joissa edes menettelyn aloittamista ei voida pitää perusteltuna. Tällä tavoin pyritään estämään saneerausmenettelyyn liittyvien perintärajoitusten ja eräiden muiden säännösten väärinkäyttöä sekä torjumaan menettelyn käynnistyminen sellaisissa tapauksissa, …

Yrityssaneerauksen edellytykset Lue lisää…

Edustimme päämiestämme konkurssihakemuksen vastustamisessa ja yrityssaneeraushakemuksen käsittelyssä

Velkoja haki päämiestämme konkurssiin. Kuten tavallista, vastavetona tähän on se, että laaditaan yrityssaneeraushakemus, joka estää konkurssiin asettamisen siihen saakka, kunnes yrityssaneeraushakemus on käsitelty. Vetosimme oikeudessa, että yhtiö ei ole maksukyvytön, mutta sitä uhkaa maksukyvyttömyys. Yhtiön taloudelliset vaikeudet johtuivat huomattavan suuresta luottotappiosta ja velkojan korkovaatimusten suuruudesta. Yhtiö on kykeneväinen kannattavaan liiketoimintaan. Mikäli käräjäoikeus katsoo, että velallinen …

Edustimme päämiestämme konkurssihakemuksen vastustamisessa ja yrityssaneeraushakemuksen käsittelyssä Lue lisää…

Riidanratkaisu välimiesmenettelyssä

Välimiesmenettelyä voidaan pitää hyvänä keinona ratkaista monet riidat yleisen tuomioistuimen sijaan, sillä siinä voidaan huomioida riita-asiaan liittyvät erityispiirteet ja tarvittaessa myös osapuolten erilaiset vaatimukset asian suhteen. On siis hyvin erilaisia vaikutusmahdollisuuksia, kun kyse on välimiesmenettelystä. Välimiesmenettelyn perustana oleva laki turvaa aina välimiesmenettelylle jo lähtökohtaisesti osapuolten tasapuolisen kohtelun. Tämän takaa laki välimiesmenettelystä (VML). Lailla on myös …

Riidanratkaisu välimiesmenettelyssä Lue lisää…

Osakasluettelo

Osakasluettelosta säädetään osakeyhtiölaissa ja tarkemmin 15 – 17 §. Lisäksi muissa pykälissä säädetään esimerkiksi odotusluettelosta, jota ei tässä käsitellä. Jos yhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään, hallituksen on pidettävä osakkeista ja niiden omistajista luetteloa (osakasluettelo), johon merkitään; kunkin osakkeenomistajan nimi ja osoite yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen lukumäärä osakelajeittain ja osakkeiden antamispäivä. osakasluetteloon on merkittävä myös …

Osakasluettelo Lue lisää…

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus, konserni ja lähipiirilaina

OYL 1:5 ja 1:7 § Osakeyhtiölaki lähtee siitä, että säätelyratkaisujen normiperustana toimii yhteisenä nimittäjänä se, että niiden ensijaisena päämääränä on palvella voiton tuottamisen tarkoitusta. Osakeyhtiöoikeudellisen sääntelyn perimmäisenä tarkoituksena on tarjota yrittäjille väline, joka tukee mahdollisimman hyvin taloudellisen hyödyn maksimoinnin tavoitetta. Kyseessä on johdon lojaliteettivelvollisuus osakkeenomistajia kohtaan, sillä osakeyhtiön johto toimii osakkeenomistajien valtuuttamana. Osakkeenomistajilla tarkoitetaan kaikkia …

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus, konserni ja lähipiirilaina Lue lisää…

Osakassopimus

Osakeyhtiön omistajien osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön omistajien välinen sopimus siitä, miten yhtiötä johdetaan, miten voitonjako suoritetaan, määrätään laskentavasta osakkeiden arvonmäärityksessä, turvataan vähemmistöosakkaiden oikeudet ja sovitaan muista pelisäännöistä. Mitä tapahtuu, kun kahden osakkaan omistaman yhtiön toinen osakas lopettaa työt yhtiössä ja jää vain omistamaan osan yhtiöstä? Vastaus on, että ei käytännössä mitään, sillä työskentely ja omistaminen …

Osakassopimus Lue lisää…