Osakasluettelo

Osakasluettelosta säädetään osakeyhtiölaissa ja tarkemmin 15 – 17 §. Lisäksi muissa pykälissä säädetään esimerkiksi odotusluettelosta, jota ei tässä käsitellä. Jos yhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään, hallituksen on pidettävä osakkeista ja niiden omistajista luetteloa (osakasluettelo), johon merkitään; kunkin osakkeenomistajan nimi ja osoite yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen lukumäärä osakelajeittain ja osakkeiden antamispäivä. osakasluetteloon on merkittävä myös …

Osakasluettelo Lue lisää…

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus, konserni ja lähipiirilaina

OYL 1:5 ja 1:7 § Osakeyhtiölaki lähtee siitä, että säätelyratkaisujen normiperustana toimii yhteisenä nimittäjänä se, että niiden ensijaisena päämääränä on palvella voiton tuottamisen tarkoitusta. Osakeyhtiöoikeudellisen sääntelyn perimmäisenä tarkoituksena on tarjota yrittäjille väline, joka tukee mahdollisimman hyvin taloudellisen hyödyn maksimoinnin tavoitetta. Kyseessä on johdon lojaliteettivelvollisuus osakkeenomistajia kohtaan, sillä osakeyhtiön johto toimii osakkeenomistajien valtuuttamana. Osakkeenomistajilla tarkoitetaan kaikkia …

Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus, konserni ja lähipiirilaina Lue lisää…

Osakassopimus

Osakeyhtiön omistajien osakassopimus Osakassopimus on osakeyhtiön omistajien välinen sopimus siitä, miten yhtiötä johdetaan, miten voitonjako suoritetaan, määrätään laskentavasta osakkeiden arvonmäärityksessä, turvataan vähemmistöosakkaiden oikeudet ja sovitaan muista pelisäännöistä. Mitä tapahtuu, kun kahden osakkaan omistaman yhtiön toinen osakas lopettaa työt yhtiössä ja jää vain omistamaan osan yhtiöstä? Vastaus on, että ei käytännössä mitään, sillä työskentely ja omistaminen …

Osakassopimus Lue lisää…