Päämiehellemme esitettiin seuraava vaatimus:

Vaatijan ylityö-, pyhä- ja pekkaspäiväkorvausten maksu yhtiössänne on ollut myöhässä. Tästä johtuen hän on vaatinut hänelle kuuluvia korvauksia sekä kieltäytynyt ylitöistä. Hänelle on tarjottu sopimusta, jossa hän korvaukset saadakseen luopuisi työsopimuksesta johtuvista vaatimuksista työnantajaa kohtaan. Hän ei allekirjoittanut sopimusta, joten korvaukset maksettiin hänelle ilman kyseistä ehtoa. Tämän jälkeen Vaatijan työsuhde irtisanottiin vedoten tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin. Irtisanomisen ajallinen yhteys edeltävien tapahtumien kanssa herättää epäilyn työsuhteen päättämisen asianmukaisuudesta. Hän katsoo, että yhtiössä ei ollut perustetta vähentää henkilöstöä tuotannollis-taloudellisilla perusteilla eikä hänen joka tapauksessa olisi tullut tilanteessa valikoitua irtisanottavaksi.

Hänet irtisanottiin, koska hän vaati lain mukaisia korvauksia maksettavaksi. Tästä syystä kyseessä on ollut työsuhteen perusteeton päättäminen.

Me vastasimme seuraavalla tavalla:

Päämieheni kiistää vaatimuksen perusteeltaan ja määrältään. Yhtiöllä on ollut lainmukainen peruste irtisano vaatija tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Tästä yhtiöllä on esittää huomattavaa näyttöä, josta voidaan havaita selkeästi, että tuotannolliset ja taloudelliset perusteet irtisanomiselle ovat täyttyneet.

Vaatijan väitteeseen irtisanomisjärjestyksestä yhtiö toteaa valinnan olleen asianmukainen. Työsopimuslaki taikka mikään muu laki ei säädä irtisanottavien järjestyksestä muuten kuin yleisellä tasolla ja pääsääntöisesti ainoa rajoittava tekijä valinnassa on tasa-arvolain mukaiset syrjivät perusteet kuten sukupuoli, uskonto, ihonväri tai vastaavat seikat. Korkein oikeus on vahvistanut oikeustilan, jossa työnantajalla on oikeus valita irtisanottava työntekijä niiden työntekijöiden joukosta, joiden kohdalla on olemassa irtisanomisperuste.

Kuljetusalan työehtosopimus säätää vähentämisjärjestysperusteeksi muun muassa työsopimuksen keston. Vaatija on ollut yhtiön työntekijöistä vähiten aikaa työsuhteessa yhtiöön, jolloin yhtiö on noudattanut työehtosopimusta ja irtisanonut hänet tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Yhtiö on menetellyt irtisanomisen yhteydessä myös muilta osin siten kuin laki yhtiötä velvoittaa asiassa toimimaan. Lisäksi huomautan, että oikeudenkäyntikuluriski on yhtä lailla olemassa myös valittajalla siinä tapauksessa, että hän katsoo oikeudenkäynnin olevan perusteltu.

Vastapuoli pyysi selvitys, että taloudelliset perusteet täyttyivät ja annoimme alla olevan vastauksen:

Liittyen yhtiön tuotannollis-taloudellisiin irtisanomisperusteisiin alla on pyytämäsi selvitys.

Yhtiön tilauskanta ja sitä kautta työn määrä on olennaisesti vähentynyt 2017 tilikauden toisen puoliskon alusta. Pudotusta on ollut H1-H2 noin 25%. Riippumatta yhtiön koosta, jos työmäärä ja sitä kautta laskutus/liikevaihto, joka on tämän tyyppisissä yhtiöissä suoraan verrannollinen työmäärään, on pudotus erittäin suuri. Pudotuksen magnitudi korostuu, kun kyseessä on pieni yhtiö, joka työllistää vain muutaman työntekijän. Vuoden 2017 tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, mutta kirjanpitäjän arvion mukaan tilikausi on todennäköisesti tappiollinen. Tämä tulee olemaan ensimmäinen tappiollinen tilikausi yhtiön historiassa.

Yhtiö on pieni eikä sillä ole vahvaa kassaa taikka tasetta millä voitaisiin kuitata tappiollisia tilikausia, tällöin yhtiön ainoa mahdollisuus on ollut etsiä kustannussäästöjä ja, kun kyseessä on kuljetusalanyhtiö käytännössä ainoa kustannuserä mistä voidaan vähentää, on kuljettajat.

Yhtiö ajaa vain yhden toimeksiantajan ajoja ja näin ollut jo vuosia. Yhtiöllä ja toimeksiantajalla on hyvä sekä pitkä suhde, joten yhtiön toimitusjohtaja on keskustellut toimeksiantajan kanssa ajomääristä ja niiden tulevaisuudesta 2017 keväällä, jolloin on todettu niiden vähentyvän olennaisesti sekä pysyvästi. Tästä osoituksena yllä mainittu suuri pudotus ajomäärissä.

Lisäksi yhtiöllä on tälläkin hetkellä henkilö pitkällä sairaslomalla ja yhtiön ei ole tarvinnut palkata lisätyövoimaa hänen työpanoksen puuttumisen takia. Sairasloma on alkanut vaatijan irtisanomisen jälkeen. Tämäkin selkeästi osoittaa, että yhtiön ajomäärien lasku on ollut siinä määrin merkittävä, että yhtiön työvoiman vähentäminen on ollut perusteltua ja pakollista, jotta yhtiö ei ajaudu maksukyvyttömyyteen.

Liitimme mukaan myös laskelmat yhtiön liikevaihdon kehittymisestä. Tämän jälkeen vastapuoli luopui vaatimuksistaan.

Voit lukea lisää työsuhdeasioista https://sites.google.com/view/yt-neuvottelut/yt-menettely-lakimies tai https://www.lakihelsinki.fi/lakipalvelut/tyooikeus/

Kiireellisissä tai pienissä asioissa voit soittaa lakipuhelimeen
0600-18000*, josta saat lakiapua.

Soittamalla lakipuhelimeen 0600-18000* saat nopeaa ja asiantuntevaa lakiapua. Lakipuhelimeen vastaa aina lakimies tai varatuomari. Lakimies puhelin on edullinen lakineuvonta puhelin.

*Lakipuhelin on maksullinen puhelin, josta saat lakineuvontaa puhelimitse. Puhelun hinta on 2,44 €/min+pvm. Jonotus on maksutonta. Laskutus tapahtuu kätevästi suoraan puhelinlaskulla.